کارگروه هنر

کارگروه هنر

هدف از آموزش هنر به کودکان، نه به معنای خلق یک اثر هنری و نه به معنای تربیت هنرمند است. در واقع تجربه های هنری با فراهم کردن بستری کمک میکند، تا کودک، افکار؛ احساسات؛ تخیلات و باورهای درونی خود را ابراز کند. کودک به کمک تجربه‌های هنری به شناخت خود و دنیای پیرامونش می پردازد. وظیفه هر مربی پرورش و غنا دادن به ادراک و شناخت در کودک است، به طور کلی میتوان گفت، هنر زمینه ای است برای کمک به رشد همه جانبه کودکان؛ از این رو گروه هنر موسسه،سعی بر فراهم کردن تجربه های اینچنینی برای دانش آموزان این مجموعهرا دارد. همه تلاش ما بر آن است که همواره برنامه ریزی کلاس های هنر و طرح درس های ارایه شده در کلاس متناسب با نیازها،دغذغهها، توانایی وعلاقمندی دانش آموزان هر مقطعباشد و همانگونه که ذکر گردید گامی در جهت رشد همه جانبه دانش آموزان صورت پذیرد؛ در این راستا علاوه برتوجه به رشد شناختی، عاطفی کودک و کمک به پرورش خلاقیت، به سایر جنبه های رشدی و مهارتی دانش آموز نیز توجه می کنیم؛از آن جمله تقویت مهارتهای دیداری؛ شنیداری؛ گفتاری؛ تقویت توجه و تمرکز؛ دست ورزی؛ هماهنگی چشم و دست، وسایر مهارت هامورد نیاز کودک را می توان ذکر کرد.
کارگروه هنر مؤسسه یاریگران، به عنوان یکی از زیرمجموعههای واحد آموزش مؤسسه، با مدیریت و همیاری نیروهای داوطلب و موظف متخصص و آموزشدیده، یکی از بخشهای فعال مؤسسه یاریگران است. از آنجا که رشد روانی و آموزشی کودکان و همچنین ترمیم آسیبدیدگیهای روانشناختی از طریق هنر و خلاقیت هنری، بسیار تسهیل میشود، سرمایهگذاری مؤسسه بر روی این بخش در کنار فعالیتهای اصلی مؤسسه بسیار جدی و پررنگ بوده است. در این راستا این کارگروه با تعریف پروژه‌های متعدد هنری با ابزار و رسانه‌های مختلف، سعی در رسیدن به اهداف مؤسسه دارد. پروژه‌های این واحد شامل موارد زیر می‌شود:
1- پروژه سیمرغ
2-پروژه تصویرسازی بر اساس روایت کهن(تیشتر و دیو خشکسالی)
3- پروژه هویتی
4- پروژهی پارچهی چهل تکهی نقاشی
o 5- پروژهی آشنایی با لباسهای سنتی و صنایع دستی
o پروژهی نقاشی و دوخت و دوز بر روی پارچهها
o پروژهی ساخت عروسکهای افغان
o پروژهی آدمکهای کاغذی(پروژه نوروزی)