روایت پویا

آرزو

بچه‌ها آرزوهای مختلفی دارند کوچک یا بزرگش را ما نمی‌توانیم مشخص کنیم. امروز صبح دختر کلاس ششمی ما به اتاقم