روایت پویا

هزینه درمان اتباع افزایش یافته است

هزینه‌های درمانی این روزها افزایش یافته است و اوضاع برای اتباع سخت‌تر از ایرانی‌ها. هزینه درمان اتباع افزایش یافته است

آرزو

بچه‌ها آرزوهای مختلفی دارند کوچک یا بزرگش را ما نمی‌توانیم مشخص کنیم. امروز صبح دختر کلاس ششمی ما به اتاقم