من یک داوطلب هستم

داوطلبی و پیوند دانشگاه و میدان

داوطلبی و پیوند دانشگاه و میدان از داوطلب‌های قدیمی مؤسسه در واحد روان‌شناسی است که از ابتدا به عنوان معلم

سیمرغی که خانم نقاشی یادمان داد

سیمرغی که خانم نقاشی یادمان داد…   توی مؤسسه همه او را می‌شناسند. بچه‌ها صدایش می‌کنند خانمِ نقاشی. مهربان و