پویش دو هشت

دو هشت، پویش یک ساله برای تأمین هزینه های کودکان مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا است. این پویش از مهر 1399 آغاز و تا مهر 1400 به پایان خواهد رسید. کودکان تحت پوشش مؤسسه، کودکان در معرض آسیبی اند که به دلیل فقر مالی خانواده، ساعات طولانی کار و مشکلات شناختی و تحصیلی برآمده از محیط نامناسب رشدی، دارای مشکلات و اختلالات یادگیری اند و امکان تحصیل در مدارس معمولی را ندارند. کارشناسان متخصص بخش های آموزش، مددکاری و روانشناسی مؤسسه این کودکان را از دوره ی پیش دبستانی شناسایی می کنند و آنان را تحت آموزش های مناسب و تخصصی و مراقبت های روانشناختی_بهداشتی قرار می دهند.

 

 


پویش دوهشت 99، همکاری مشترکی میان مؤسسه و یاریگران همیشگی اش برای تأمین هزینه های ماهانه ی تک تک کودکانمان است. در این پویش هزینه ی هشت‌صد و چهل هزار تومانی ماهانه ی هر کودک در سال تحصیلی به همراه ترم تابستان 400-99، به بیست سهمِ سی­ هزارتومانی تقسیم شده است. یعنی هر یاریگر تنها با پرداخت ماهانه، یک سهمِ سی­ هزار تومانی، می تواند حامی یک کودک برای قدم  برداشتن در مسیر آموزش رایگان، برابر و تخصصی باشد. برای آگاهی شما یاریگر عزیز که همگام و همراه ما در این پویش یک ساله شده اید، شرح هزینه های مؤسسه برای یک کودک در یک ماه تحصیلی در دفتر چه طرح آمده است. 

qq