مقاله

اختلال نارسایی

آماده کردن دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی برای تغییر

بسیاری از محققان عنوان می کنند که اولین نقص دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، بازداری رفتاری ناقص است. به عبارت دیگر، زمانی که دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کاری را شروع می کنند، برایشان دشوار است که از نظر ذهنی به سمت یک فعالیت جدید تغییر جهت بدهند. محققان معتقدند که نقص یا ضعف در کنترل های اجرایی که باید از فعالیت کنونی جلوگیری کرده و فعالیت بعدی را شروع کند، کار را برای دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در مقایسه با کسانی که اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی ندارند، دشوار کند.

گروهی از محققان توانایی تغییر تکلیف دانش آموزان با و بدون نارسایی توجه / بیش فعالی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که حتی زمانی که تکالیف از هر نظر همتاسازی شده بودند مثلا هر دو تکلیف درباره اعداد بودند، در اولین تلاش بعد از تغییر تکلیف، نقایص عملکردی آشکاری در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ظاهر شد. تمامی دانش آموزان با اختلال با نارسایی توجه / بیش فعالی چه آنهایی که دارو مصرف می کردند و چه آنهایی که تحت درمان بودند و چه آنهایی که نبودند، زمانی که تکلیف جدید مشابه تکلیف قبلی نبود، (مثلا تغییر از تکلیف تشخیص عدد به تکلیف تشخیص کلمه) مشکل بیشتری داشتند. این نوع تغییر، مستلزم بازداری تفکر در مورد اعداد و آمادگی برای تفکر درباره حروف و صداهاست. بر اساس این یافته ها بین دانش آموزان با و بدون نارسایی توجه / بیش فعالی در توانایی تغییر تکلیف تفاوت وجود دارد.

مطالعاتی مانند آنچه در بالا ارایه شد بیانگر نیاز دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به حمایت ویژه موقع انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر هستند. حمایت شناختی برای این انتقال می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • فرصت دادن به دانش آموز هنگام پرسیدن سوال، تقاضای انجام یک کار یا منتظر پاسخ ماندن (یعنی افزایش زمان انتظار)
  •  اجتناب از پر کردن حافظه کاری دانش آموز از طریق محدود کردن تعداد مراحل یا توالی فرایند هایی که دانش آموز باید در حافظه کاری خود نگه دارد و یا فراهم کردن یک برنامه تصویری تا دانش آموزان به آن مراجعه کنند.
  •   ایجاد دستورالعمل های روزمره و معمولی برای انتقال های روزانه.
  •   آماده کردن دانش آموزان برای ارایه هر نوع پاسخی که در هنگام سوال پرسیدن مورد نیاز خواهد بود.
  •    تقسیم مطالب آموزشی به گام های قابل پیش بینی و ثابت در طول روز.

منبع: کتاب مقدمه ای بر اختلال های یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *