اخبار

اخبار

مدیر اولین موسسه مردم نهاد کودکان کار در گفت و گو با رکنا: شورای شهر تهران سرپناه و پناهگاه کودکان کار دروازه غار را از آنها گرفت/ حتی آموزش و پرورش به یاری نیامد

رکنا: مدیرعامل موسسه «یاریگران کودکان کار پویا» گفت: در دوره قبل و در صحن علنی شورای شهر تهران، مصوبه‌ای طرح

Read More