گزارشهای سالانه

گزارش های سالیانه

موسسه یاریگران کودکان کار پویا، به عنوان سازمانی که با همراهی و یاریگری مردم اداره می­شود، همواره خود را موظف می­داند که مخاطبان و یاریگران خود را در جریان روند فعالیتهای خود قرار دهد. همچنین شفافیت مالی و پاسخگویی به مخاطبان در این مورد، یکی از سیاست­های اصلی مؤسسه است. از این رو مؤسسه گزارش­­های عملکری و مالی یک ساله خود را در معرض دید عموم قرار می­دهد تا همه افراد بتوانند به شکل دقیق ­تر و با جزئیات بیشتر با فعالیت­ مؤسسه آشنا شوند.

گزارش های عملکردی

گزارش های مالی