معرفی واحد روانشناسی بالینی

معرفی واحد روانشناسی بالینی
مراقبت و توجه به سلامت در دوران کودکی به دلیل موضوع مهم رشد، سالهای حساس، مغز در حال رشد و نیازهای ویژه موضوعی است روشن که دغذغه تمامی سازمانها و مراکزی است که در حوزه کودکان فعالیت میکنند. بخشی از این سلامت، سلامت روانی و توجه و مراقبت از آن می باشد.
وقتی این دوران حساس و مرتبط با رشد با شرایط دشوار و تجارب ناگوار همراه باشد و “تروما ” در مفهوم وسیع آن وجود داشته باشد، موضوع بسیار متفاوت شده و اضطرار پیدا میکند. تحقیقات گسترده در حوزه تروما و تجارب ناگوار کودکی و اثرات وسیع آن در بزرگسالی (تحقیقیات ACE) تاکیدی بر ضرورت و اهمیت توجه و مراقبت بالینی بموقع در این شرایط و دوران می باشد.
بخش بالینی با هدف شناخت و مداخله بموقع و پیشگیری و درمان آسیب های روان شناختی احتمالی در دانش آموزان و خانواده های آنها بر اساس اصل کاربست مبتنی بر شواهد در حوزه تروما و آسیب و همچنین رشد مهارتهای مقابله ای کارآمد کمک میکند تا مسیر رشد و پیشرفت برای آنها هموارتر شده و از اثرات گریز ناپذیر تروما پیشگیری نمود.
فعالیتهائی که این بخش در راستای دستیابی به هدف فوق و اهداف موسسه انجام میدهد به شرح زیر می باشد:
. بررسی و ارزیابی اولیه بالینی در اولین جلسه ای که دانش آموز یا خانواده ها از طرف موسسه یا بخشهای موسسه به این بخش ارجاع شده اند. این بررسی به منظورتشخیص و تعیین خدمات بالینی مورد نیاز و همچنین تدوین و ارائه طرح درمان پیشنهادی انجام می گیرد و یکی از اولویتهای این مرحله شناسائی و اقدام فوری برای موارد فوریتی بالینی می باشد.
. در صورت نیاز به درمان داروئی اقدامات لازم جهت ارجاع به روانپزشک نجام می گیرد.
. پس از ارزیابی اولیه با توجه به مشکل و سطح خدمات مورد نیاز، جلسات روان درمانی یا مشاوره با فواصل منظم و تعیین شده برگزار می شود و بر اساس اهداف درمانی و طرح درمان مشخص شده این جلسات تا دستیابی قابل قبول به اهداف ادامه خواهد داشت.
. ارائه توصیه های بالینی و پیشنهادات به موسسه در مورد دانش آموزان
. رویکرد درمانی بخش بالینی بر اساس اصل کاربست مبتنی بر شواهد در زمینه تروما و آسیب می باشد. بدین معنی که درمان های ارائه شده بر مبنای پژوهشی استوار بوده و با ویژگی های خاص درمانجویان سازگار می باشد به طوری که زمینه، نیازها و تجربیات آنها را به حساب می آورد.
. آموزش روانی (psychoeducation) بخشی از روان درمانی و مشاوره با دانش آموزان و خانواده ها می باشد. آموزش روانی ترکیب روان درمانی با آموزش به منظور کمک به مراجعین جهت حل مشکلات زندگی شان می باشد. آمورش روانی متمرکز بر ارائه اطلاعات ارزشمند و کمک به مراجعین برای ارتقاء آگاهی، مهارتها و ارتباط های مرتبط با مشکل یا مسئله هدف گزاری شده می باشد.
. روان درمانی بخش بالینی بصورت فردی ارائه میشود و در صورت نیاز، گروه درمانی و مهارت آموزی گروهی نیز برگزار خواهد شد.
. با توجه به نقش مهم خانواده، ارتباط و ارائه خدمات بالینی مورد نیاز به خانواده ها از اهداف اصلی این بخش می باشد که به شکل جلسات مشاوره یا روان درمانی فردی، خانواده درمانی و کارگاههای آمورشی بویژه در زمینه مهارتهای ارتباطی، فرزند پروری، مهارتهای مقابله ای با خشم و … و همچنین شناسائی بموقع اورژانسهای بالینی در بافت خانواده می باشد.
. مشارکت و کار تیمی با سایر بخشها به منظور تبادل نظر و کمک به رشد و پیشرفت و یادگیری بهتر دانش آموزان فعالیت دیگر این بخش می باشد. اینکه چطور می توان از یافته ها، مشاهدات و ابعاد مختلف به بهبود عملکرد و سلامت دانش آموزان کمک کرد.