اخبار

کارگاه معلم ها

موسسه یاری گران کودکان کار پویا، برای شروع پیوست مفاهیم آموزشی همچون علوم، ریاضی و سایر مفاهیم درسی کودکان با

کودکان کار

در مواجهه با کودکان کار چه کنیم؟

کودکان کار دیدن کودکی کوتاه قامت که با سختی از یک سطل زباله آویزان شده و زباله ها را می

زمان به وقتِ مهرماه پُر امید

( بازتاب اولین روز مهر در موسسه یاریگران کودکان کار پویا در پایگاه خبری “عصر ایران” ) “جایی در کوچه

برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی

برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی ” شناخت، مراقبت و مداخله در کار با تروما ” برای معلمین موسسه یادگیری، رشد و