پویش دو هشت

دو هشت، پویش یک ساله برای تأمین هزینه های کودکان مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا است. این پویش از مهر 98 آغاز و تا مهر 99 به پایان خواهد رسید. کودکان تحت پوشش مؤسسه، کودکان در معرض آسیبی اند که به دلیل فقر مالی خانواده، ساعات طولانی کار و مشکلات شناختی و تحصیلی برآمده از محیط نامناسب رشدی، دارای مشکلات و اختلالات یادگیری اند و امکان تحصیل در مدارس معمولی را ندارند. کارشناسان متخصص بخش های آموزش، مددکاری و روانشناسی مؤسسه این کودکان را از دوره ی پیش دبستانی شناسایی می کنند و آنان را تحت آموزش های مناسب و تخصصی و مراقبت های روانشناختی_بهداشتی قرار می دهند.
پویش دوهشت، همکاری مشترکی میان مؤسسه و یاریگران همیشگی اش برای تأمین هزینه های ماهانه ی تک تک کودکانمان است. در این پویش هزینه ی پانصدوشصت هزار تومانی ماهانه ی هر کودک در سال تحصیلی به همراه ترم تابستان 98-99، به بیست سهمِ بیست هزار تومانی تقسیم شده است. یعنی هر یاریگر تنها با پرداخت ماهانه، یک سهمِ بیست هزار تومانی، می تواند حامی یک کودک برای قدم  برداشتن در مسیر آموزش رایگان، برابر و تخصصی باشد. برای آگاهی شما یاریگر عزیز که همگام و همراه ما در این پویش یک ساله شده اید، شرح هزینه های مؤسسه برای یک کودک در یک ماه تحصیلی در دفتر چه طرح آمده است.

——————————————————————————————–

——————————————————————————————–