مقالات

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی

مددکاری و اورژانس‌های اجتماعی یکی از آسیب هایی که در جامعه وجود دارد، بی تفاوتی اجتماعی است. هر یک از

عوامل موثر بر یادگیری

عوامل موثر بر یادگیری همه ی ما از لحظه ی تولد تا زمان مرگ در حال یادگیری هستیم ،یادگیری در

ترومای کودک

ترومای کودک

ترومای کودک(قسمت سوم) عوامل خطر و محافظت کننده     خوشبختانه کودکان حتی وقتی که رویداد تروماتیک را تجربه می کنند،

ترومای کودک

ترومای کودک

ترومای کودک(قسمت دوم) واکنشهای ترومای کودک می توانند شامل پاسخ های متنوعی باشند مثل آشفتگی هیجانی شدید و فزاینده، نشانه

ترومای کودک

ترومای کودک

ترومای کودک (قسمت اول) واقعه تروماتیک چیست؟ واقعه ترومای کودک واقعه ای خشونت آمیز یا خطرناک و هولناک است که