معرفی واحد مددکاری

معرفی واحد مددکاری
مددکاری اجتماعی حرفه ای مبتنی بر دانش، ارزش و مهارت است. هدف مددکاری اجتماعی کمک به افراد، گروه¬ها و جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی و اجتماعی خود را به¬ دست بیاورند. یکی از گروه¬های هدف در مددکاری اجتماعی، کودکان کار و خیابان هستند. این کودکان به دلیل زندگی در شرایط آسیب، نیازمند توجه ویژه¬¬ای اند تا از گرایش آنان به آسیب¬های اجتماعی و نقش احتمالیشان در گسترش این دست آسیب¬ها، جلوگیری شود.
وظایفی که مددکار اجتماعی مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا بر عهده دارد، عبارتند از:
1. آموزش: برگزاری سلسله¬ کارگاه¬های مختلف برای کودکان تحت پوشش و خانواده¬هایشان با هدف ارتقای سطح آگاهی آنان،
2. سلامت و درمان: ارائه¬ی خدمات درمانی به کودکان تحت پوشش و خانواده¬هایشان،
3. بداشت: توجه به وضعیت بهداشتی کودکان تحت پوشش و انجام مداخلات مرتبط با بهداشت فردی (بهداشت مو، لباس، ناخن و …)،
4. خانواده: مداخله در خانواده و تسهیل شرایط زندگی کودک در همه¬ی ابعادش،
5. تغذیه: تدوین برنامه¬ی غذایی متناسب با شرایط کودکان تحت پوشش در طول هفته (صبحانه، میان وعده، ناهار)،
6. پوشاک: تأمین پوشاک مورد نیاز کودکان تحت پوشش متناسب با فصل¬های سال (کاپشن، کفش ،روپوش، کیف، تی¬شرت و …).