دربارۀ ما

مؤسسۀ ﯾﺎرﯾﮕﺮان ﮐﻮدﮐﺎن کار ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 1393 براي ﺗﺤﻘﻖ آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ ﺟﺎنبۀ ﮐﻮدﮐﺎن محلۀ دروازۀ ﻏﺎر و با تمرکز به روی درمان و پیشگیری اختلال یادگیری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
مؤﺳﺴﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ آموزش، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪدﮐﺎري اجتماعی ﺑﻪ ارائۀ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در معرض آسیب دروازۀ غار ﻣﯽﭘﺮدازد. مؤسسه ﮐﻮدﮐﺎن در معرض اختلال يادگيرى و مشکلات يادگیرى را در دو سطح پيش دبستان و دبستان می پذﯾﺮد و تحت درمان قرار می دهد.
مأموریت مؤسسه پیشگیری و درمان اختلالات یادگیری و اختلالات همراه در کودکان در معرض آسیب است.
آنچه که به عنوان چشمانداز در پیشِ روی مؤسسه است، برترین مرکز پیشگیری و درمان اختلال یادگیری کودکان در معرض آسیب مبتنی بر رعایت مفاد پیمان نامۀ جهانی حقوق کودکان در کشور است.
بخش مدیریت ارتباطات مؤسسه:
مدیریت ارتباط مؤسسۀ یاریگران کودکان کار پویا تلاش می کند تا با تدوین استراتژی و ساختار های مناسب، بتواند روابط نزدیکی را با جامعه و دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظرش جهت جذب منابع مالی و انسانی ايجاد نماید تا اینگونه به گسترش کانال های ارتباطی بین سازمان ها و ذینفعان بپردازد و به پذیرش عمومی برای آنچه که انجمن پویا به عنوان ماموریت خودش تعریف کرده است، دست يابد.
بايد افزود که شوارى مديريت ارتباطات مى کوشد تا منافع مؤسسه را در روابط درون سازمانى و برون سازمانى حفظ و تضمين کند.
بخش آموزش مؤسسه:
این بخش در زمینۀ آموزش پیش از دبستان و ابتدایی فعال است. همواره تلاش شدهاست تا به نیازهای بنیادین و اساسی کودک توجه ویژهای شود و محیط اطراف وی به فضای خانه و خانواده شبيه باشد. همچنین سعی و تلاش اين بخش همواره بر این بوده است که در آموزش غیرمستقیم به کودک از هنر و ادبیات استفادۀ ویژه ای  شود.
روند درمان اختلال یادگیری در موسسه:
مشخصۀ اختلالات یادگیری در کودک یا نوجوان عدم پیشرفت تحصیلی در زمینۀ خواندن، نوشتن یا ریاضیات در مقایسه با توانایی هوش کلی کودک است. برای کودکان دچار اختلال یادگیری اغلب دشوار است پا به پای همسالانشان در برخی موضوعات تحصیلی پیش روند، اما در سایر موضوعات و مواد درسی عملکرد خوبی دارند.
اختلالات یادگیری سبب می شود پيشرفت کودک کمتر از حد مورد انتظار بر اساس توان بالقوه و فرصتهای آموزشی باشد. اختلالات یادگیری اغلب سبب می شوند روند تحصیل برای کودک عذاب آور شود و در برخی موارد منجر به دلسردی، پايين آمدن عزت نفس، سرخوردگی و روابط ضعیف با همسالان شود.
مراحل ارزیابی و درمان کودکان دارای اختلال یادگیری در مؤسسه:
در تشخیص اختلالات یادگیری باید بین میزان پیشرفت و هوش تفاوت چشمگیری وجود داشته باشد و پیشرفت فرد در مقایسه با اکثر کودکان همسن خود به میزان قابل توجهى ضعیف باشد.
نخست برای شناسایی و ارزیابی دقیق کودکان مشکوک به اختلال یادگیری آزمون های تخصصی گرفته می شود سپس جهت پیشگیری و درمان اختلالات یادگیری برنامه های آموزشی به صورت انفرادی یا گروههای کوچک آغاز می گردد.
بخش مددکاری اجتماعی مؤسسه:
مددکاری اجتماعی، متخصصان و افراد حرفه ای را نسبت به وضعیت و نیازهای کودک در موسسه درگیر می کند و خانواده را در برنامۀ درمانی و حمایتی همراه می سازد.
مددکاری اجتماعی تلاش می کند مواردی را که بر مشارکت منابع اجتماعی (فرد، خانواده، جامعه و مراکز دیگر) در مؤسسه تأثیر گذارند، شناسایی کند و با آن ها ارتباط برقرار نماید تا اینگونه از کودکان تحت پوشش، حمایت نماید.
تلاش مددکاران اجتماعی، حفظ و نگهداشتن کودکان در معرض آسیب در روند رشد فردی و اجتماعی کودک است.
خدمات مددکاری اجتماعی در مؤسسۀ یاریگران کودکان کار پویا:
ارائۀ خدمات آموزشی و پیشگیری:
این خدمات شامل برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی نظیر مهارت های زندگی، پیشگیری از کودک آزاری و … در راستای پیشگیری از آسیب های احتمالی و در نهایت کاهش آسیب و بهبود کیفیت زندگی است.
ارائۀ خدمات درمانی- دارویی:
بخش مددکاری اجتماعی وضعیت سلامت جسمی کودکان تحت پوشش را ارزیابی می کند و در صورت نیاز اقدامات لازم درمانی را انجام می دهد. این بخش به کودکانی که به روانپزشک ارجاع داده می شوند، هم خدمات می دهد.
ارائۀ خدمات رفاهی- بهداشتی:
مددکاری اجتماعی بر تغذیۀ سالم (صبحانه، میان وعده و ناهار) در مؤسسه نظارت می کند و نیازهای کودک و خانواده را برای تهیۀ بسته های بهداشتی، پوشاک، کفش و … ارزیابی می کند.
حمایت های تحصیلی:
مددکاری اجتماعی شرایط و امکانات بهتر را برای تحصیل کودک در مدارس دولتی و سایر مراکز بعد از جدا شدن از مؤسسه، تسهیل می بخشد.
ارائۀ خدمات مشاوره ای به خانواده های کودکان .