اخبار

زمان به وقتِ مهرماه پُر امید

( بازتاب اولین روز مهر در موسسه یاریگران کودکان کار پویا در پایگاه خبری “عصر ایران” ) “جایی در کوچه

برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی

برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی ” شناخت، مراقبت و مداخله در کار با تروما ” برای معلمین موسسه یادگیری، رشد و