موسسه پویا

یاریگران کودکان کار

در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 1393 براي ﺗﺤﻘﻖ آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ ﺟﺎنبۀ ﮐﻮدﮐﺎن محلۀ دروازۀ ﻏﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اﯾﻦ مؤﺳﺴﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ آموزش، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪدﮐﺎري اجتماعی ﺑﻪ ارائۀ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در معرض آسیب دروازۀ غار ﻣﯽﭘﺮدازد. مؤسسه ﮐﻮدﮐﺎن در معرض اختلال يادگيرى و مشکلات يادگیرى را در دو سطح پيش دبستان و دبستان میپذﯾﺮد.